Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van BV paint it yellow hierna te noemen piy.

Gevestigd: Brederodestraat 53 te Zandvoort.

Artikel 1: Geldigheid Algemene Voorwaarden.

1a      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten welke door piy worden aanvaard, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1b      De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van piy.

1c      Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van piy afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Definities.

Opdrachtgever: de wederpartij van piy bij de overeenkomst als opdrachtgever of anderszins zijnde degene ten behoeve van wie de reclame-uitingen of campagnes worden aangebracht.

Te verrichten werkzaamheden: de door piy te (laten) verrichten werkzaamheden zoals het aanbrengen van reclame-uitingen en het (laten) uitvoeren van guerrilla campagnes.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen piy en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten.

3a        Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van piy zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Piy is gerechtigd zonder enige schadeplicht een aanbod te herroepen, uiterlijk onverwijld na de aanvaarding van het aanbod van de opdrachtgever.

3b      De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door partijen dan wel vanaf de dag dat piy de opdracht van de opdrachtgever en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk door middel van ondertekening van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard c.q. bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is, dan wel op het moment dat piy op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de overeenkomst conform de bepalingen van de opdrachtbevestiging is aangevangen.

3c      Fouten, of onduidelijkheden in offertes of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van piy leiden en doen haar evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade.

 

Artikel 4: Prijzen.

4a        Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door piy aangegeven tarief.

4b      Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op of af) levering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijzigingen hebben ondergaan, is piy gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4c      Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Piy is tevens bevoegd de prijs aan te passen indien door de opdrachtgever onjuiste of gebrekkige gegevens zijn verstrekt welke gegevens voor de prijsbepaling van piy essentieel waren.

4d      Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Annuleringen.

5a      Behoudens wanneer dit schriftelijk met piy is overeengekomen kunnen orders niet worden geannuleerd.

5b      Indien in het vorenvermelde geval annulering is toegestaan dient de opdrachtgever piy van de gehele of gedeeltelijke annulering schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan piy alle met het oog op de uitvoering van dezer order redelijkerwijs gemaakte onkosten ( kosten van voorbereiding; opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van piy op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: Betaling.

6a      Betaling van de overeengekomen prijs moet geschieden conform de voorwaarden zoals vermeld op de factuur op een door piy aan te wijzen bankrekeningnummer.

6b      Piy is ten allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen of op andere wijze zekerheid te verlangen.

6c      Indien de opdrachtgever de vordering van piy niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft piy zonder enige in gebreke stelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1.5% rente per maand in rekening te brengen, zulks ingaande op de  eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum.

6d      Piy is gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

6e      De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom plus rente, aangevuld met bureaukosten met een minimum van € 100,-.

Uit het enkele feit dat piy zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

6f       De vergoeding die piy rekent voor winstderving door annulering is 10% van de hoofdsom exclusief overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

6g      Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het desbetreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij piy wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 7: Overdracht.

Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van piy is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met piy gesloten overeenkomsten aan derden over te dragen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid.

Piy is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. Overmacht
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld
  3. Onoordeelkundige behandeling en/of gebruik van het door piy opgeleverde werk
  4. Het verstrekken van onvolledige c.q. onjuiste gegevens

Artikel 9: Tekortkoming

9a      Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met piy gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van rechtswege in verzuim te zijn en heeft piy het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden te hare keuze zonder dat piy tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welk piy ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

9b      Indien piy door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft piy onverminderd de haar verder toekomende rechten het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9c      Indien piy voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen is piy gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk te factureren. De voor het tijdstip van intreden van overmacht door piy in redelijkheid gemaakte kosten ter uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van opdrachtgever.

9d      Wenst de opdrachtgever van zijn rechten uit niet nakoming gebruik te maken dan moet opdrachtgever piy steeds eerst de gelegenheid bieden binnen een redelijke termijn alsnog na te komen en/of zelf gebruik te maken van de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden

Artikel 10: Afwijkende voorwaarden.

Een verwijzing van de opdrachtgever naar eigen Algemene Voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze, uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht.

11a     Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van de Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Partijen verklaren ter zake domicilie te kiezen ten kantore van piy.

11b    Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en worden voorgelegd aan de bevoegde rechte